نور و مشاهده اجسام جلسه هفتم

حجم فایل : 2.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا نور و مشاهده اجسام جلسه هفتم برای دیدن اجسام نور لازم است
به اجسامی که نور تولید می کنند منبع نور می گویند. وقتی نور به سطح آینه بخورد و بازگزدد بازتابش اتفاق می افتد .
بازتابش نور :اثر نور به سطح صاف و صیغلی برخورد کند مانند آینه نور به صورت منظم بازتابش می کند.
بازتابش نامنظم : اگر نور به سطح ناصاف و غیر صیغلی مانند کاغذ آلمینیوم چروک برخورد کند به طور نا منظم بازتابش می کند. در آرایشگاه ها در آینه های تخت استفاده می شود
آینه ها :
آینه تخت : تصویر را به اندازه واقعی ان نشان می دهد .
آینه ی برآمده (محدب)ک در آینه ی بر آمده تصویر کوچکتر از جسم است از آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم است
از آینه فرو رفته در آینه دندانپزشگی استفاده می شود
برای دیدن اجسام به چشم سالم ، نور کافی و نبودن مایع نیاز است.
1- در کدام آینه تصویر با جسم برابر است؟
الف)مقعر ب9محدب ج)جذب می شود د)هیچکدام
3- سر پیچ جاده ها از آینه ................................................ استفاده می شود
الف ) فرو رفته ب) مقعر ج)تخت د)برآمده
4- کدام یک منبع نور است؟
الف)آینه ب)المینیوم ج)لامپ د)شیشه 5- کدام شی زیر بازتابش منظم دارد؟

الف)شیشه ب)آلمینیوم چروک ج) آینه د) الف و ب پایان...